Käyttöehdot

Espere Verden käyttöehdot

Laatimispäivä 20.11.2020


Tältä sivulta löydät Espere Verden käyttöehdot. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Vahvista hyväksyntäsi sivun lopussa.
– –

1. Sopimus ja määritelmät
1.1.Näitä sopimusehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan Espere Verde Oy:n (jäljempänä ”Espere Verde” tai ”me”) tarjotessa Palvelua tämän sopimuksen perusteella Käyttäjille. Ole hyvä, ja tutustu Ehtoihin ennen kuin teet ratkaisun Palvelun käyttämisestä ja Sopimuksen hyväksymisestä. Sopimus sisältää erillisiä ehtoja erilaisille Käyttäjille. Ehdot sitovat Käyttäjää siinä asemassa (Urheilija, Valmentaja, Yhteisö, Palveluntarjoaja, Manageri, Fani tai Kumppani), jossa tämä hyväksyy Sopimuksen. Mikäli rekisteröidyt Palveluun useammassa asemassa, sitovat sinua Käyttäjänä ne ehdot, jotka soveltuvat siihen asemaan, jossa käytät Palvelua. Huomaathan tutustua erityisesti omaa asemaasi koskeviin Ehtoihin.

1.2 Jokaisen Käyttäjän tulee hyväksyä Ehdot ennen Palveluun rekisteröitymistä ja käytön aloittamista. Hyväksyminen tapahtuu sähköisesti. Hyväksymällä Ehdot annat suostumuksesi ja sitoudut noudattamaan tätä Sopimusta ja tulet tämän Sopimuksen osapuoleksi. Hyväksyt kaikkia Käyttäjiä koskevat Ehdot myös jatkamalla Palvelumme käyttöä. Ehtojen hyväksymisellä Käyttäjä hyväksyy samalla, että Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä Sopimuksen täyttämiseksi Espere Verden sivuilla olevan tietosuojakäytännön mukaisesti.

1.3 Käyttäjä vakuuttaa perehtyneensä näihin Ehtoihin ja hyväksyvänsä ne ja sitoutuu noudattamaan niitä.

1.4 Palvelussa ja Sopimuksessa noudatetaan ainakin seuraavia määritelmiä:
Palvelulla tarkoitetaan Espere Verden tarjoamaa sähköistä verkkopalvelua tai sovellusta, joiden kautta välitetään yhteistyökumppaneita etsivien Käyttäjien tietoja keskenään. Näin ollen Palvelu toimii yhteystietoalustana ja antaa Käyttäjille mahdollisuuden hankkia uusia yhteistyökumppanuuksia, joista sovitaan aina erillisin sopimuksin.
Urheilijalla tarkoitetaan Palvelua urheilijan roolissa käyttävää rekisteröitynyttä Käyttäjää.
Valmentajalla tarkoitetaan Palvelua valmentajan roolissa käyttävää rekisteröitynyttä Käyttäjää.
Yhteisöllä tarkoitetaan yhdistystä, seuraa, liittoa tai muuta vastaavaa tahoa, joka hakee Palvelun kautta yhteistyötä Käyttäjänä.
Palveluntarjoajalla tarkoitetaan tuotteita tai palveluita tarjoavaa tahoa, joka hakee Palvelun kautta Käyttäjänä esimerkiksi lisäasiakkuuksia.
Managerilla tarkoitetaan Urheilijaa, Valmentajaa tai Yhteisöä edustavaa tahoa.
Fanilla tarkoitetaan Käyttäjää, joka ottaa osaa Palvelun kautta järjestettäviin tapahtumiin muita Käyttäjiä kannattaen.
Kumppanilla tarkoitetaan Palvelua yrityksen edustajana käyttävää rekisteröitynyttä Käyttäjää tai tämän edustamaa organisaatiota, joka hakee esimerkiksi sponsoroitavia Urheilijoita.
Käyttäjällä tarkoitetaan jotain edellä mainituista Palveluun rekisteröityneistä käyttäjistä.
Osapuolella tarkoitetaan Espere Verdeä tai Käyttäjää asiayhteydestä riippuen
Käyttöoikeudella tarkoitetaan ei-yksinomaista, ei-siirrettävää ja peruutettavissa olevaa oikeutta, joka sisältää pääsyn ja käyttöoikeuden määriteltyihin palveluihin, sisältäen (jos soveltuvat) sähköisen dokumentaation ja liitännäisen materiaalin.
Erillisiä ehtoja saatetaan soveltaa (sisältäen muttei rajoittuen arvonnat, markkinointikampanjat ja Palvelun käyttö kolmannen osapuolen komponentin kautta, esim. Google Playsta tai Apple Storesta hankitut sovellukset). Kaikkien kolmansien osapuolten komponenttien kaikenlainen käyttö saattaa edellyttää Erillisten ehtojen hyväksymistä.

1.5 Hyväksymällä tämän Sopimuksen hyväksyt samalla henkilötietojesi käsittelyn tietosuojakäytännön mukaisesti koko Palvelua koskevan käyttösi ajan.

2. Immateriaalioikeudet ja lait
2.1 Ennen Sopimusta tai Sopimuksen ulkopuolella luodut immateriaalioikeudet kuuluvat sille osapuolelle, joka nämä oli luonut tai kenelle ne muutoin kuuluvat. Muilta osin kaikki Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet, tekijänoikeudet, sisältäen muttei rajoittuen verkkosivuston ja sovelluksen, materiaalin, sosiaalisen median, ohjelmistot ja ohjelmistopalvelut (ja niiden lähdekoodin) kuuluvat yksinomaan Espere Verdelle (ja/tai sen omille lisenssinantajille). Käyttäjä saa Palveluun ainoastaan tämän Sopimuksen ehtojen ja niiden asettamien rajoitusten mukaisen rajoitetun ei-yksinomaisen Käyttöoikeuden. Yhteistyösopimuksissa saatetaan sopia immateriaalioikeuksista tarkemmin tai tässä esitetystä poiketen. Käyttäjä antaa joka tapauksessa käyttöoikeuden käyttää Palvelussa mm. profiiliaan varten toimittamaansa kuvaa ja/tai videota ja näihin on tarvittaessa julkaisulupa.

2.2 Käyttäjän on varmistettava, että se (tai sen henkilöstö) noudattaa kaikessa Palvelun käytössään kaikkia soveltuvia lakeja ja viranomaismääräyksiä, erityisesti henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä.

2.3 Hyväksymällä nämä Ehdot sitoudut siihen, että (huomioiden soveltuvan lainsäädännön pakollisten säännösten nojalla sinulle mahdollisesti kuuluvat oikeudet):
(a) et kopioi Palvelua missään muodossa (muuten kuin sen tai sen osan normaalin toiminnan mahdollistamiseksi) tai pura, avaa tai takaisinmallinna sen sisältämää ohjelmistoa;
(b) et käännä, muokkaa, liisaa, vuokraa, lainaa, levitä, aliliisaa, alilisensoi tai muuten siirrä tai luo Palvelua kokonaisuudessaan tai osittain jäljitteleviä tuotteita;
(c) valvot ja kontrolloit Palvelun käyttöä näiden Ehtojen mukaisesti;
d) et luovuta tai muulla tavoin anna Palvelua minkään kolmannen henkilön käyttöön (suosittelu tai Palvelun linkin jakaminen ei ole kiellettyä);
(e) et pidä Palvelua näkyvillä luvattomin keinoin;
(f) et käytä Palvelua moraalittomiin, laittomiin tai muihin sellaisiin tarkoituksiin, jotka voidaan katsoa uhkaaviksi, loukkaaviksi, haitallisiksi tai hyvän tavan vastaisiksi; ja
(g) lopettaa käytön välittömästi tämän Sopimuksen päättymis- tai keskeyttämispäivän jälkeen.

2.4 Mikäli Käyttäjä rikkoo mitä tahansa tässä Sopimuksen osassa määriteltyjä velvollisuuksiaan, Espere Verdellä on oikeus, muttei velvollisuutta, keskeyttää Palvelun toimittaminen siksi määräajaksi, kun rikkomista (kuten joukkomarkkinointia tai roskapostin lähettämistä) tutkitaan. Espere Verdellä on tällaisessa tapauksessa myös oikeus harkinnallaan irtisanoa Sopimus päättymään välittömin vaikutuksin.

3. Päivitykset
3.1 Espere Verde voi luoda Palvelusta uusia versioita (“päivitykset”), joilla voidaan korjata virheitä, tehdä parannuksia ja muuta vastaavaa, siitäkin huolimatta, ettei Espere Verdellä ole velvollisuutta ilmoittaa olemassa oleville Käyttäjille tällaisista päivityksistä, jotka asetetaan saataville tai joihin annetaan linkki Palvelussa, jossa Käyttäjä hyväksyi Sopimuksen. Ellei toisin ole määrätty, päivityksiin sovelletaan näitä Ehtoja. Sinun saatetaan edellyttää hyväksyvän Sopimuksen uudistetun version, mikäli haluat käyttää Palvelun uutta versiota.

4. Ehtojen sitovuus

4.1 Sillä, että joku tai jotkin Ehdoista katsotaan lain tai muun määräyksen vastaisena pätemättömäksi tai muutoin oikeudellisesti sitomattomaksi, ei ole vaikutusta muiden Ehtojen pätevyyteen tai sitovuuteen.

5. Sopimuksen keskeinen perusta; olennaisten edellytysten lakkaaminen
5.1 Käyttäjä ymmärtää, että Espere Verde on sitoutunut Sopimukseen luottaen tässä kuvattuihin määräyksiin rajoitetusta takuusta sekä vastuun rajoittamisesta. Kyseiset määräykset ovat Sopimuksen keskeinen perusta ja olennainen osa. Käyttäjät hyväksyvät, että takuumääräykset ja vastuunrajoitukset säilyvät voimassa ja soveltuvat siitäkin riippumatta, että jokin Sopimuksen olennaisista edellytyksistä muodostuisi pätemättömäksi, muutoin sitomattomaksi tai katsottaisiin rauenneen. Riippumatta yllä todetusta, mikään tässä todettu ei rajoita Espere Verden vastuuta sellaisista vahingoista, jotka se on aiheuttanut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

6. Muutokset ehtoihin
6.1 Tämä Sopimus sisältää kaiken, mitä osapuolet ovat tässä asiassa sopineet. Espere Verde pidättää oikeuden muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa Ehtoja. Muokatut Ehdot sisällytetään Palveluun, ja lisäksi Espere Verde ilmoittaa muuttuneista Ehdoista Palvelussa. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua siitä, kun sinulle on lähetetty asiaa koskeva ilmoitus tai kun olet hyväksynyt muutetun Sopimuksen; riippuen siitä kumpi näistä tapahtuu aiemmin. Jos et hyväksy muutoksia, sinulla on oikeus päättää Sopimus (siten kuin näissä Ehdoissa on kuvattu). Espere Verdellä on aina oikeus tehdä muutoksia Palveluun (tai sen osiin) kehittääkseen ja parantaakseen sitä. Espere Verde pidättää oikeuden lopettaa Palvelun, dokumentaation ja päivitysten toimittamisen milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Tällaisessa tilanteessa toimitaan Sopimuksen Ehtojen mukaisesti, ja Espere Verde voi deaktivoida Palvelun ilman etukäteisilmoitusta.

7. Soveltuva laki ja oikeuspaikka
7.1 Sopimukseen sovelletaan ja niitä tulkitaan yksinomaan Suomen lakien mukaisesti, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä tavaroiden kauppaa koskevaa yleissopimusta ei sovelleta. Sopimusta tulkittaessa se katsotaan tehdyksi “kirjallisesti” ja “molempien osapuolten hyväksymänä”. Kaikki Sopimuksesta, sen rikkomisesta, päättämisestä tai voimassaolosta aiheutuvat ja siihen tai Palveluun liittyvät riidat ratkaistaan lopullisesti (mikäli sovinnollista ratkaisua ei saavuteta) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Ellei Sopimuksessa tai osapuolten kesken toisin sovita, kaikissa Sopimuksen toteuttamiseen liittyvissä asiakirjoissa ja viestinvaihdossa käytetään Sopimuksen laatimiskieltä suomea.

8. Palvelukuvaus
8.1 Espere Verde ylläpitää Palvelua koskevia kuvauksia Palvelussa.

8.2 Palvelun tavoitteena on, että Käyttäjät löytävät toisensa ja solmivat yhteistyötään määrittävän sopimuksen. Yhteistyö voi esimerkiksi sponsoroinnin lisäksi olla muun muassa yhteisörahoitusta tai vastikkeellista varainkeruuta. Jollei nimenomaisesti toisin sovita, Espere Verde ei ole tällaisen sopimuksen osapuoli, eikä tällainen sopimus aseta mitään velvoitteita tai vastuita Espere Verdelle.


9. Henkilötietojen käsittelyä koskevat Ehdot
9.1 Siltä osin, kun Espere Verde katsottaisiin Käyttäjän henkilötietojen käsittelijäksi Osapuolet sopivat seuraavista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisista seikoista. Rekisteröidyt koostuvat Käyttäjistä ja käsiteltävät henkilötiedot niistä tiedoista, joita käsitellään Sopimukseen tai Palveluun liittyen. Käsiteltäviä tietoja on voitu kuvata myös palvelukuvauksissa tai sivustolla

9.2 Kun Espere Verde käsittelee Käyttäjän puolesta henkilötietoja, on henkilötietojen käsittelyssä noudatettava vähintään kohtien 9.3 – 9.11 Ehtoja.

9.3 Tällaisten Käyttäjän henkilötietojen hallinta ja kontrolli säilyvät Käyttäjällä ja Käyttäjä pysyy jatkuvasti rekisterinpitäjänä (”Controller”) tällaisten Käyttäjän henkilötietojen osalta Sopimusta täyttäessään. Käyttäjä on tällöin velvollinen varmistamaan, että se täyttää soveltuvan lainsäädännön sille rekisterinpitäjänä asettamat velvoitteet. Rekisterinpitäjänä Käyttäjän tulee siten erityisesti vastata henkilötietojen siirron luvallisuudesta Espere Verdelle/Palveluun. Käyttäjä vastaa loppukädessä siten esimerkiksi vaadittujen ilmoitusten antamisesta, rekisteröityjen informoinnista, tarvittavien selosteiden laatimisesta ja vaadittujen suostumusten hankkimisesta.

9.4 Tällaisten Käyttäjän henkilötietojen osalta Espere Verde käsittelijänä (”Processor”) varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta.

9.5 Espere Verde myös käsittelijänä toteuttaa osaltaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 32 artiklassa vaaditut toimenpiteet riittävän turvallisuustason varmistamiseksi.

9.6 Mikäli Espere Verde käyttää tällaisten Käyttäjän henkilö-tietojen osalta toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia, kyseiseen toiseen henkilötietojen käsittelijään sovelletaan kulloinkin sovellettavan lainsäädännön mukaisia velvoitteita.

9.7 Espere Verden tulee ottaen huomioon tällaisten Käyttäjän henkilötietojen käsittelytoimen luonteen, auttaa Käyttäjää asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä.

9.8 Osapuolten tulee edellä todettu huomioiden auttaa toista Osapuolta varmistamaan, että EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 32–36 artiklassa säädettyjä velvollisuuksia noudatetaan, ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja Osapuolen saatavilla olevat tiedot.

9.9 Osapuolten tulee tällaisten Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn päättyessä sopia tietojen poistamisesta/palauttamisesta tämän Sopimuksen Ehdot huomioiden sekä sen, että merkittävän osan Palvelun henkilötiedoista osalta Espere Verde on itse rekisterinpitäjä (tai yhteisrekisterinpitäjä).

9.10 Espere Verde toimittaa Käyttäjälle tällaisten Käyttäjän henkilötietojen osalta pyynnöstä kaikki Espere Verden saatavilla olevat tiedot, jotka ovat tarpeen tietosuojalainsäädännön asettamien velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten, ja Espere Verde sallii rekisterinpitäjän suorittamat auditoinnit ja tarkastukset osallistuen niihin. Tämän kohdan velvollisuuksiin vaikuttavat muiden Käyttäjien oikeudet.

9.11 Espere Verde ilmoittaa Käyttäjille epäilemästään tai todetusta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä siitä tiedon saatuaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. Liitteet
10.1 On mahdollista, että lainsäädäntö edellyttää Espere Verden ja Käyttäjän (tai sen organisaation) laativan välilleen muun muassa henkilötietojen käsittelyä koskevan tarkemman/erillisen sopimusliitteen. Käyttäjällä on vastuu arvioida tämä ja olla tarvittaessa yhteydessä Espere Verdeen. Kaikki osapuolten väliset sopimusliitteet on laadittava kirjallisesti ja niiden on viitattava tähän Sopimukseen.

11. Rajoitettu takuu
11.1 ELLEI TÄSSÄ KOHDASSA NIMENOMAISESTI TOISIN TODETA, ESPERE VERDE TOIMITTAA PALVELUN JA KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN “SELLAISENA KUIN SE ON”, KAIKKINE SEN VIKOINEEN JA ILMAN MITÄÄN TAKUITA TAI VAKUUTUKSIA. KÄYTÄT PALVELUA YKSINOMAAN JA TÄYSIN OMALLA VASTUULLASI. ESPERE VERDE EI ANNA MITÄÄN TAKUITA TAI VAKUUTUKSIA, NIMENOMAISIA TAI IMPLISIITTISIÄ, SISÄLTÄEN KAIKKI TAKUUT TAI VASTUUT TIETOJEN KESKEYTYMÄTTÖMÄN KÄYTETTÄVISSÄ OLON VARALTA, IMMATERIAALIOIKEUKSISTA, OIKEELLISUUDESTA, YHTEENSOPIVUUDESTA MUIDEN OHJELMISTOJEN TAI PALVELUJEN KANSSA, INTEGROITAVUUDESTA, OMISTUSOIKEUKSISTA, MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA JOHONKIN ERITYISEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. ESPERE VERDE EI TAKAA SITÄ, ETTÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA TOIMITETTAVA PALVELU VASTAA KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSIA TAI ETTÄ SE TOIMII KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEITTÄ. ELLEI TÄSSÄ SOPIMUKSESSA TOISIN MÄÄRÄTÄ, TARJOTTAVIEN TOIMEKSIANTOJEN LAADUN JA SUORITTAMISEN SEKÄ PALVELUN KAUTTA SAATAVIEN TAI VASTAANOTETTAVIEN TIETOJEN OIKEELLISUUDEN JA LAADUN OSALTA TÄYSI VASTUU KUULUU JOKO TIETOJA ANTAVALLE KÄYTTÄJÄLLE. MIKÄLI MINKÄ TAHANSA VALTION TAI OSAVALTION tähän Sopimukseen sovellettavan lain säännös, määräys tai takuu sisältää edellä olevan rajoitetun takuun kanssa ristiriidassa olevia määräyksiä ja kyseinen lainsäädäntö ei salli niistä poikettavan sopimuksella, tällöin kyseinen säännös, määräys tai takuu katsotaan osaksi tätä Sopimusta, EDELLYTTÄEN KUITENKIN AINA, että tuon säännöksen, määräyksen tai takuun (säädöksen) rikkomisesta johtuva Espere Verden vastuu, sisältäen kaiken KÄYTTÄJÄLLE mahdollisesti aiheutuvat taloudelliset tai välilliset menetykset, rajoittuu kaikkien mahdollisten vahinkojen osalta niin laajasti kuin kyseinen laki sallii vastuuta rajoitettavan.


12. Käytön aloittaminen
12.1 Kun valitset “Hyväksyn” ja rekisteröidyt Palveluun, Espere Verde myöntää sinulle Käyttöoikeuden. Tällä Sopimuksella ei myydä mitään Palveluun tai siihen sisältyviin ohjelmistoihin kohdistuvia oikeuksia. Espere Verde ei ole millään tavalla osapuoli mahdollisesti solmituissa yhteistyösopimuksissa Käyttäjien välillä. Yhteistyösopimusten ehdot sovitaan Käyttäjien välillä. Käyttäjät ovat vastuussa näihin sopimuksiin kuuluvista velvoitteista.

12.2 Käyttöoikeus astuu voimaan sinä päivänä, kun hyväksyt tämän Sopimuksen ja rekisteröidyt Käyttäjäksi. Käyttöoikeus pysyy voimassa koko sen ajan, kun käytät Palvelua (tai mitä tahansa sen yksittäistä osaa) millä tahansa tavalla. Käyttöoikeus antaa sinulle oikeuden Käyttää Palvelua omalla käyttöjärjestelmälläsi ainoastaan omaan henkilökohtaiseen käyttöösi ja näiden Ehtojen mukaisesti. Palvelua (sisältäen sen erilliset osat ja materiaalin) EI saa siirtää sähköisesti Palvelusta toiseen eikä saattaa muulla tavoin muiden potentiaalisten käyttäjien saataville.

13. Palvelua koskevat ehdot
13.1 Sopimus sisältää kaiken, mitä Osapuolet ovat tässä asiassa sopineet ja se peruuttaa kaiken Osapuolten välisen aiemman kirjeenvaihdon, muistiot, kokousten pöytäkirjat, tarjoukset, tiedustelut, sopimukset, käsitykset, lupaukset, esitykset sekä kaikki muut asiakirjat tai suulliset maininnat.

13.2 Hyväksyttyäsi nämä Ehdot, saat oikeuden käyttää Palvelua.

13.3 Voit täysin vapaasti valita Palvelusta minkä Käyttäjien kanssa haluat solmia yhteistyösopimuksia. Tämän vuoksi sinulla ei ole välttämättä kuluttajanakaan pakottavan lainsäädännön turvaamia peruutusoikeuksia. Joka tapauksessa peruutusoikeutesi määräytyvät sen perusteella, mitä olet toisen Käyttäjän kanssa sopinut.

13.4 Vain aikuinen (vähintään 18 vuotta) voi hyväksyä tämän Sopimuksen. Alaikäisen Käyttäjän käyttäessä Palvelua, on aikuisen Käyttäjän hyväksyttävä tämä Sopimus hänen puolestaan. Käyttäjältä saatetaan edellyttää yhteystietojen antamista käytön yhteydessä. Maksutietoja (esim. luottokorttitiedot) ei tallenneta Palveluun. Käyttäjä sitoutuu pitämään kaikki tietonsa Palvelussa ajan tasalla.

13.5 Tietoja päivitetään Palveluun suoraan Käyttäjien toimesta. Espere Verde ei siten ole vastuussa Palvelun välityksellä lähetettyjen tai vastaanotettujen tietojen oikeellisuudesta tai laadusta. Urheilija ja Valmentaja vastaa itse Palveluun antamistaan tiedoista.


14. Maksut ja palkkiot
14.1 Espere Verde laskuttaa Käyttäjiä toteutuneiden sopimusten perusteella.

14.2 Palveluun kuuluu maksuton perusprofiili sekä maksulliset lisäpalvelut ja provisiot kohdan 14.3 mukaisesti.

14.3 Maksut ja palkkiot on kuvattu Palvelussa.


15. Käyttäjä ja sen organisaatio
15.1 Käyttäjän edustaessa organisaatiota, vastaa kyseinen Käyttäjä siitä, että organisaatio noudattaa tätä Sopimusta.


16. Suoritettavat palvelut
16.1 Palvelu antaa tietoa Käyttäjistä esimerkiksi Urheilijoista Kumppaneille sekä toisin päin.

17. Toimeksiantojen ja yhteistyön laatu
17.1 Espere Verde ei voi suoraan vaikuttaa Käyttäjien välillä vaihdettavaan informaatioon. Espere Verde ei siten ole vastuussa syntyvistä yhteistyösopimuksista Käyttäjien välillä ja/tai Palvelun kautta lähetettyjen tai vastaanotettujen tietojen oikeellisuudesta tai laadusta. Käyttäjät ovat voineet kuitenkin sopia Espere Verden kanssa esimerkiksi lisämaksullisista managerointipalveluista erillisellä sopimuksella.

18. Irtisanominen
18.1 Voit Käyttäjänä irtisanoa Sopimuksen koska tahansa lopettamalla Palvelun käytön. Espere Verde voi päättää Sopimuksen koska tahansa mikäli Käyttäjän todetaan rikkoneen (tai on kohtuullisia perusteita epäillä Yrityksen rikkoneen) mitä tahansa Sopimuksen Ehtoja. Tämän Sopimuksen päättymisellä ei ole vaikutusta yhteistyösopimuksiin Käyttäjien ja/tai Espere Verden välillä.

19. Vakuutukset, muotomääräykset ja vastuut
19.1 Käyttäjä on vastuussa myös siitä, että se noudattaa kaikkia tässä Sopimuksessa olevia ehtoja solmiessaan yhteistyösopimuksia Palvelun kautta.

19.2 Espere Verden vastuu rajoittuu kaikissa tilanteissa Käyttäjälle Palvelun käytöstä aiheutuneiden välittömien vahinkojen määrään. Espere Verde ei ole vastuussa mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista. Epäsuoralla tai välillisellä vahingolla tarkoitetaan esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa ja liikevaihdon tai tuotantomäärän vähentymisestä tai keskeytymisestä syntynyttä vahinkoa. Espere Verde ei ole vastuussa myöskään tietojen katoamisesta. Espere Verden vastuu tämän Sopimuksen perusteella syntyneistä vahingoista rajoittuu kaikissa tilanteissa 1.000 euroon.


20. Ei-yksinomaisuus
20.1 Tämän Sopimuksen ei-yksinomaisuudesta johtuen, Käyttäjä voi solmia yhteistyösopimuksia myös muita markkinapaikkoja tai suoramyyntiä käyttäen.


21. Yhteistyösopimukset
21.1 Yhteistyösopimus syntyy edellä todetuin tavoin suoraan Käyttäjien välille, jollei nimenomaisesti ole toisin sovittu.


22. Luottamuksellisuus Espere Verden ja Käyttäjien välillä
22.1 Espere Verde ja Käyttäjä voivat antaa toisillensa pääsyn luottamukselliseen tietoon (jäljempänä “Luottamukselliset Tiedot”). Luottamuksellisilla Tiedoilla tarkoitetaan kaikkea materiaalia ja tietoa (kuten liiketoimintasuunnitelmia, liiketoimintaideoita, rahoitusta, budjettia, tuotteita ja palveluita, tuotekehitystä, keksintöjä, tutkimustuloksia, immateriaalioikeuksia, markkinointia, asiakkaita sekä kumppanuus- ja yhteistyösuhteita koskevaa materiaalia ja tietoja sekä muuta toisen osapuolen liiketoimintaa koskevaa tietoa), jonka osapuoli (tai joku muu osapuolen puolesta) saattaa toisen osapuolen saataville tai luovuttaa sille, riippumatta siitä, luovutetaanko Luottamukselliset Tiedot sähköisessä, kirjallisessa, suullisessa tai visuaalisessa muodossa taikka millä tahansa muulla tavalla. Kaikki Luottamukselliset Tiedot säilyvät luottamuksellisina.

22.2 Espere Verde ja Käyttäjä sitoutuvat pitämään kaikki toiselta osapuolelta vastaanottamansa Luottamukselliset Tiedot salassa. Molemmat sitoutuvat siihen, etteivät ne käytä Luottamuksellisia Tietoja missään muussa tarkoituksessa kuin tämän Sopimuksen mukaisten tehtäviensä toteuttamiseksi. Kaikenlainen muu käyttö edellyttää erillistä kirjallista sopimusta tai toiselta osapuolelta saatua etukäteistä kirjallista lupaa.

Olen lukenut ja hyväksyn Espere Verden käyttöehdot, ja voin jatkaa palvelun käyttöä. Mikäli sinulla on jotain kysyttävää käyttöehdoista, ota yhteyttä info@espereverde.com